Privacy Statement​

Onderstaand treft u het Privacy statement aan van PM Coded. Het privacy statement is gepubliceerd om u te informeren hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan. Dit betreft persoonsgegevens die zowel via onze website, als in de bredere bedrijfsvoering worden verzameld.

Doeleinden verwerking

PM Coded verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het ter uitvoering kunnen brengen van de afgenomen diensten. Bij het bezoeken van de website van PM Coded worden er geen persoonsgegevens verzameld. Zie ook ons Cookie beleid.

Wettelijke grondslag verwerking

PM Coded verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan PM Coded.  De gegevens die minimaal verplicht zijn voor de uitvoering van de diensten zijn (bedrijfs-) naam, adresgegevens en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres maar kunnen in specifieke gevallen ook uitgebreid zijn met IP adres, bankrekeningnummer en overige gegevens die men zelf (geheel vrijwillig) verstrekt aan PM Coded.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan PM Coded verstrekt, dan zal de dienstverlening door PM Coded eenzijdig worden beëindigd. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor de administratieve verwerking, zonder deze verwerking kan er geen dienstverlening plaatsvinden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door PM Coded worden bewaard voor een duur van ten minste 7 jaar (dit is de wettelijke bewaarplicht voor administraties).

 

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht PM Coded te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan PM Coded verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Aan een dergelijke aanlevering kunnen kosten verbonden zijn, vraag hier dan ook naar tijdens het indienen van het verzoek.
PM Coded zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Delen persoonsgegevens met derden

PM Coded verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PM Coded neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pmnetworking.nl

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PM Coded  neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die PM Coded doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail bij ons indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen een gespecificeerd verzoek bij ons in te dienen hoe u de gegevens (en welke) wenst te ontvangen. Bij deze verzoeken zullen wij u om identificatie vragen om misbruik te voorkomen. Aan een dergelijke aanlevering kunnen kosten verbonden zijn, vraag hier dan ook naar tijdens het indienen van het verzoek.

Ter verduidelijking.
PM Coded is onderdeel van de PM Networking Group. Het onderstaande privacystatement is van toepassing op de ondernemingen binnen deze Groep.

PM Networking Group
Stationsstraat 1A
1506 DA Zaandam
e-mail: info@pmnetworking.nl
tel: 075 – 6811 611

Ons aanspreekpunt (de functionaris voor gegevensbescherming) binnen PM Networking Group is dhr. M. Hesse